เสาวณี  คงแก้ว
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 
 

 
            ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประกาศ  จากระบบควบคุมภายใน  สพป.มส2

-17 ตุลาคม 2556   การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยให้สถานศึกษาส่งรายงาน การติดตามการควบคุมภายใน ตามแบบ ปอ.1 ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ฉบับ และส่ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 1 ฉบับ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 นี้
 
17 ตุลาคม 2556  แจ้งโรงเรียน ติดตามข่าวสาร การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
7  พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนที่ส่งรายงานการควบคุมภายใน ( ปอ.1) สองโรงเรียนแรก
 โรงเรียนศิริราชบ้านดง และโรงเรียนห้วยหมูวิทยา
 
 
เว็บไซด์หน่วยงานเกี่ยวข้อง

 
กระทรวงศึกษาธิการ
ข่าว ระบบควบคุมภายใน สพฐ.
สินค้าสวัสดิการ สพฐ.